Κανόνες - Όροι Συμμετοχής στο Skills+Drills του "BasketGround" 2023

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

«2nd BasketGround Skills + Drills»

10-15 Ιουλίου 2023

Montana Spa Hotel

Καρπενήσι Ευρυτανίας

Ο κάτωθι υπογραφόμενος

…………………………………………………………………………….., κάτοικος ………, οδός ……………., με e-mail………………….., ως «Γονέας/κηδεμόνας» του «Συμμετέχοντος» ……………………………………………………………………….., στο εξειδικευμένο προπονητικό πρόγραμμα υπό την ονομασία «2nd BasketGround Skills + Drills»,- όπως τούτο λεπτομερώς περιγράφεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα δήλωση έντυπο-, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Montana Spa Hotel (Καρπενήσι Ευρυτανίας) κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 15 Ιουλίου 2023 και διοργανώνεται από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «BASKETGROUND Ι.Κ.Ε», ΔΗΛΩΝΩ δια της παρούσης τα εξής:

 

 1. Ότι επιτρέπω στο παιδί μου-«Συμμετέχοντα» να λάβει μέρος στο προπονητικό πρόγραμμα υπό την ονομασία «2nd BasketGround Skills + Drills», όπως τούτο λεπτομερώς περιγράφεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα δήλωση έντυπο, γνωρίζω δε και επιτρέπω η μετακίνησή του να πραγματοποιηθεί με πούλμαν.
 2. Ότι αναγνωρίζω και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι το παιδί μου θα συμμετάσχει, στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου προγράμματος, σε δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους ελαφράς ή βαριάς, ακόμη και θανατηφόρας σωματικής βλάβης, οι οποίες δύνανται να προέλθουν όχι μόνο από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου (ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια), αλλά και από πράξεις, παραλείψεις τρίτων, ακόμα κι αν οφείλονται σε αμέλεια, τους κανόνες της προπόνησης ή στην κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την πραγματοποίηση του ανωτέρω προπονητικού προγράμματος. Επίσης, ότι αναγνωρίζω και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι μπορεί να προκύψει και οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος (π.χ από την διατροφή του παιδιού μου κλπ), που δεν είναι γνωστός στη διοργανώτρια εταιρεία ή στα τυχόν προστηθέντα από αυτήν πρόσωπα ή στο παιδί μου-«Συμμετέχοντα» ή σε εμένα το Γονέα/Κηδεμόνα του ή που δεν μπορεί να προβλεφθεί επί του παρόντος, σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας.
 3. Ότι αναλαμβάνω και αποδέχομαι όλους τους παραπάνω αναφερόμενους κινδύνους και αναλαμβάνω στο όνομα και για λογαριασμό του παιδιού μου κι απεριόριστα την ευθύνη για οποιαδήποτε μερική ή ολική ζημία ή βλάβη προκύψει σε σχέση με αυτούς.
 4. Ότι παραιτούμαι νόμιμα και παραδεκτά εκ των προτέρων από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης του παιδιού μου ή δικής μου, καθώς και οποιουδήποτε κληρονόμου, πληρεξουσίου και εγγυτέρου συγγενή, η οποία γεννήθηκε ή μπορεί να γεννηθεί στο μέλλον υπέρ εμού ή του παιδιού μου ή οποιουδήποτε εκ των παραπάνω αναφερόμενων προσώπων λόγω της συμμετοχής του παιδιού μου-«συμμετέχοντος» στο προπονητικό πρόγραμμα υπό την ονομασία «2nd BasketGround Skills + Drills» στρεφόμενη εναντίον της διοργανώτριας εταιρείας, των διαχειριστών, αντιπροσώπων, στελεχών, υπαλλήλων, λοιπών συμμετεχόντων, διαιτητών, χρονομετρητών, προπονητών, προσωπικού ασφαλείας και χορηγών αυτής και γενικότερα σε βάρος απάντων των προστηθέντων εκ της διοργανώτριας εταιρείας προσώπων, αλλά και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, κατά των ιδιοκτητών και παντός υπευθύνου των εγκαταστάσεων, όπου θα λάβει χώρα το ως άνω προπονητικό πρόγραμμα.
 5. Ότι υπόσχομαι να μην προξενήσω είτε εγώ είτε το παιδί μου-«συμμετέχων» βλάβη, ακόμη και εξ αμελείας, όπως και να προφυλάσσω και να αποζημιώσω τη διοργανώτρια εταιρεία, ευθυνόμενος-η για οποιαδήποτε βλάβη, θετική ή αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος) μπορεί να υποστεί τούτη λόγω της συμμετοχής του παιδιού μου στο εν λόγω προπονητικό πρόγραμμα ή από οποιαδήποτε σχετική αιτία, ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλεια της ίδιας της διοργανώτριας εταιρείας.
 6. Επιπλέον, δηλώνω και βεβαιώνω ότι το παιδί μου βρίσκεται σε άριστη υγεία και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένας περιορισμός σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και υγεία, που τυχόν να παρεμποδίζει τη συμμετοχή του στο παραπάνω αναφερόμενο προπονητικό πρόγραμμα.
 7. Δηλώνω, επίσης ότι χορηγώ από σήμερα στη διοργανώτρια εταιρεία τη ρητή συγκατάθεση μου, προκειμένου να παρασχεθεί στο παιδί μου, αν χρειαστεί, επείγουσα ιατρική βοήθεια.
 8. Ακόμη, συναινώ ρητά ότι η παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και ότι για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με το παρόν προπονητικό πρόγραμμα, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.
 9. Ρητά αποδέχομαι ότι η παρούσα δήλωση μου διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ότι σε περίπτωση που κάποιος όρος αυτής κριθεί παράνομος ή καταχρηστικός από τα αρμόδια Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτού δεν θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα ολόκληρη την παρούσα δήλωση μου.
 10. Επιπροσθέτως, δηλώνω ότι καμία προφορική δήλωση, συμφωνία ή δέσμευση που δεν εμπεριέχεται σε αυτή τη δήλωση δε θα έχει ισχύ και κανένας όρος αυτής δεν θα τροποποιείται, εκτός εάν υπάρξει σχετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ του δηλούντος και της διοργανώτριας εταιρείας.
 11. Περαιτέρω, δηλώνω ότι η παρούσα γράφτηκε σε γλώσσα που κατανοώ, ταυτόχρονα δε, δηλώνω ότι κατανοώ και αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους που τίθενται σε αυτήν.
 12. Τέλος, δηλώνω ότι υπογράφω εκούσια και με τη θέληση μου την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.

Αθήνα, ….

Ο ΔΗΛΩΝ ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

 

 

Η ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ