Όροι & Προϋποθέσεις – GDPR

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο κάτωθι υπογραφόμενος   

…………………………………………………………………………….., κάτοικος ……………., οδός …………………, με e-mail………………………., ως Γονέας/Κηδεμόνας του «Υποκειμένου δεδομένων» ……………………………………………………………………….., ηλικίας…. ετών,  ΔΗΛΩΝΩ δια της παρούσης τα εξής:

  1. Ότι αναφορικά με τη συμμετοχή του παιδιού μου-«Υποκειμένου δεδομένων» στο εξειδικευμένο προπονητικό πρόγραμμα υπό την ονομασία «2nd BasketGround Skills + Drills»,- όπως αυτό λεπτομερώς περιγράφεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα δήλωση έντυπο-, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Montana Spa Hotel (Καρπενήσι Ευρυτανίας) κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 15 Ιουλίου 2023 και διοργανώνεται από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «BASKETGROUND Ι.Κ.Ε» συγκατατίθεμαι ρητά και παραχωρώ ανεπιφύλακτα στη διοργανώτρια εταιρεία και στο ως άνω αναφερόμενο ξενοδοχείο, χωρίς υποχρέωση αυτών σε αποζημίωση είτε δική μου είτε του παιδιού μου, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομά του, τη φωνή του, τις δηλώσεις του, τις φωτογραφίες του, την εικόνα του, το στυλ του, τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια του προπονητικού προγράμματος και/ή βιογραφικά στοιχεία σε οποιαδήποτε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μορφή (συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς οποιασδήποτε μορφής παρουσίασης, είτε φωτογραφικής είτε σε βίντεο ή άλλου είδους μετάδοσης ή αναπαραγωγής) συνολικά ή αποσπασματικά, για λόγους προώθησης, εμπορικούς ή άλλους, χωρίς χρονικό περιορισμό, παγκοσμίως, σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, είτε είναι σήμερα υπαρκτό είτε πρόκειται να δημιουργηθεί στο μέλλον.
  2. Ότι γενικότερα συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα ως Γονέας/Κηδεμόνας του «Υποκειμένου των δεδομένων», όπως η διοργανώτρια εταιρεία και το προαναφερόμενο ξενοδοχείο, συλλέγουν, αποθηκεύουν κι επεξεργάζονται τα προσωπικά  δεδομένα του παιδιού μου, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθώς και να κάνουν χρήση αυτών για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του προπονητικού προγράμματος.

Αθήνα, …..

Το υποκείμενο των δεδομένων δια του Γονέα/Κηδεμόνα του